HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG

Thông tin sơ nét về luật hợp đồng thương mại, lao động

Luật lao động là lĩnh vực luật phổ biến nhất liên quan đến mối quan hệ giữa công đoàn, người sử dụng lao động và chính phủ.

Mặc dù sự phát triển của lĩnh vực này ở các khu vực tài phán khác nhau đã dẫn đến ý nghĩa cụ thể khác nhau của Luật lao động, nó thường được sử dụng để chỉ các bối cảnh việc làm có liên quan đến công đoàn, trong khi thuật ngữ việc làm thường được sử dụng cho nơi làm việc mối quan hệ pháp lý là trực tiếp giữa người sử dụng lao động và người lao động. Mặc dù trong một số khu vực tài phán, thuật ngữ này có thể được sử dụng để chỉ đến các luật lao động không liên quan đến công đoàn, nhưng nguồn gốc của thuật ngữ này không thể tách rời trong lịch sử và bắt đầu bằng các phong trào công đoàn lao động.

Ở cấp độ luật định, Luật Lao động liên quan đến việc thiết lập khung quan hệ lao động quy định về quan hệ công nghiệp có trật tự và hòa bình giữa người sử dụng lao động và người lao động có tổ chức, và thường bao gồm các quy tắc thành lập công đoàn, điều kiện theo đó công đoàn trở thành đại lý trung gian để thương lượng và đình công, quá trình đàm phán và các yếu tố cấu trúc khác sau đó cho phép người sử dụng lao động và công đoàn thương lượng thỏa thuận tập thể và điền vào phần còn lại cụ thể các quy tắc và điều kiện liên quan đến nơi làm việc. Luật Lao động phát sinh chủ yếu từ và trong bối cảnh luật pháp chung của Anh và các khu vực pháp lý liên quan, mà nó cũng được liên kết theo lịch sử khi công việc có lương bắt đầu trong Cách mạng Công nghiệp, và theo cách này, Luật lao động và các khái niệm liên quan đánh dấu sự khởi đầu từ truyền thống hợp đồng luật tồn tại trước đây cho quan hệ chủ-tớ đến thời điểm đó. Luật lao động không phải là luật điều chỉnh các tiêu chuẩn lao động tối thiểu trong hầu hết các khu vực pháp lý chung của Anh, nhưng là luật liên quan đến các quy tắc có nghĩa là cung cấp một khuôn khổ cho quan hệ lao động và thương lượng tập thể. Luật lao động, hoặc luật tiêu chuẩn việc làm, đề cập đến các quy định trong luật thời hiệu quy định các điều kiện tối thiểu liên quan đến việc làm của người dân, như tuổi lao động tối thiểu, lương tối thiểu theo giờ, v.v...

 

(Wikipedia)